op 18. februari 2019
ALV, Schoonmaakdag, Opendag

ALV, Schoonmaakdag, Opendag

 

 

Algemene ledenvergadering  op donderdag 21 maart om 20 uur

Schoonmaakdag  op zaterdag 30 maart

Opendag op zondag 31 maart

 

Agenda Algemene Ledenvergadering WLT Rekke 2019
___________________________________________________________________________
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Vaststelling agenda.
4. Ingekomen stukken.
5. Goedkeuring notulen ledenvergadering 2018.
6. Terugblik 2018 door voorzitter.
7. Samenstelling bestuur:
     2019: Geen aftredende bestuursleden.
     Toekomstige bestuursmutaties, waarvoor kandidaten gezocht worden:
     2020:  Hielke de Jong – aftredend penningmeester.
     2020: Geert de Vries – aftredend algemeen bestuurslid.
      
8. Financieel jaarverslag 2018:
    • Toelichting penningmeester.
 -  Reacties op financieel jaarverslag 2018.
 -  Begroting en financieel perspectief 2019.
    • Verslag kascontrolecommissie.
    • Dechargering penningmeester voor gevoerd financieel beleid 2018.
    • Dechargering bestuur voor gevoerd beleid 2018.
    • Benoeming lid kascontrolecommissie 2019.
PAUZE
9.   Actiepunten/wensen Rekke bestuur 2019:
    • Continuering contract nieuwe Twelve kassa-/pinterminal na verloop proeftijd.
    • Keuze nieuw Rekke verenigingslogo.
    • Realisatie mini-/kidsbaan
    • Financiele consequenties verhoging BTW inkooptarief per 1-1-2019 van 6 naar 9%.
    • Wens tot aankoop nieuwe zitstoelen in kantine.
    • Realisatie nieuwe winddoeken/reclameborden voor geinteresseerde sponsors.
10. Terugblik 2018 door verenigingsmanager.
11. Terugblik 2018 door Stichting exploitatie tennishal Workum.
12. Bedanken sponsors.
13. Bedanken van vrijwilligers.
14. Bedanken Jan Gietema (aftredend lid baan-/onderhoudscommisie).
15. Verzoek deelname aan schoonmaakdag op zaterdag 30 maart 2019 (aanvang 09.00 uur).
16. W.v.t.t.k.
17. Rondvraag.
18. Sluiting.